Actisense NMEA0183 to SeaTalkNG Gateway - NGW-1-STNG