SHURFLO 1000 Bilge Pump - 12 VDC, 1000 GPH - 355-100-10