Samlex 100W Fully Isolated DC-DC Converter - 8A - 20-35V Input - 12.5V Output - IDC-100B-12