Samlex 100W Fully Isolated DC-DC Converter - 8A - 30-60V Input - 12.5V Output - IDC-100C-12