Samlex 100W Fully Isolated DC-DC Converter - 4A - 30-60V Input - 24V Output - IDC-100C-24