Samlex 200W Fully Isolated DC-DC Converter - 16A - 20-35V Input - 12V Output - IDC-200B-12