Samlex 200W Fully Isolated DC-DC Converter - 8A - 20-35V Input - 24V Output - IDC-200B-24