Samlex 200W Fully Isolated DC-DC Converter - 16A - 30-60V Input - 12V Output - IDC-200C-12