Samlex 200W Fully Isolated DC-DC Converter - 8A - 30-60V Input - 24V Output - IDC-200C-24