Samlex 360W Fully Isolated DC-DC Converter - 30A - 20-35V Input - 12.5V Output - IDC-360B-12