Samlex 360W Fully Isolated DC-DC Converter - 15A - 20-35V Input - 24V Output - IDC-360B-24