Samlex 360W Fully Isolated DC-DC Converter - 30A - 30-60V Input - 12.5V Output - IDC-360C-12