Samlex 360W Fully Isolated DC-DC Converter - 15A - 30-60V Input - 24V Output - IDC-360C-24