Johnson Pump 2200 GPH Bilge Pump 1-1/8" Hose 12V Threaded Port - 22004