Johnson Pump Black Basket f/1600 GPH / 2200 GPH - 54264PK