Scanstrut SC65 Base Mount f/ KVH G6, V7 & Raymarine STV60 - SC65